Βήμα 5ο: Σύνδεση του Προγράμματος «Οικολογικά Σχολεία» με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου

Ο βαθμός σύνδεσης του προγράμματος με το αναλυτικό πρόγραμμα εξαρτάται από τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τα διδασκόμενα μαθήματα, την σχετική εμπειρία των εκπαιδευτικών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για συνδέσεις με περιβαλλοντικά ζητήματα. Για το σκοπό αυτό ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να εντοπίσει εκείνα τα μαθήματα και τα κεφάλαια ή τις δραστηριότητες τους που εξυπηρετούν και συνάδουν με τους στόχους του προγράμματος και να κάνει τις απαραίτητες συνδέσεις.

Είναι γεγονός ότι οι μαθητές/τριες μαθαίνουν καλύτερα όταν καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους σε ζητήματα που τους αφορούν ή τους ενδιαφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο η μάθηση αποκτά νόημα και οι μαθητές/τριες αποκτούν ουσιαστικότερα κίνητρα που συνδέονται με τη βελτίωση της καθημερινής τους ζωής και επικοινωνίας.