Βήμα 4ο: Παρακολούθηση Εφαρμογής Σχεδίου Δράσης - Αξιολόγηση

Η παρακολούθηση της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και η Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του μας επιτρέπει να διαπιστώνουμε το βαθμό επίτευξης των στόχων μας, να κρίνουμε την επιτυχία των δραστηριοτήτων μας, να κρατάμε αμείωτο το ενδιαφέρον για την πορεία του προγράμματος σε όλο το σχολείο, να σχεδιάζουμε τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις και αλλαγές.

Οι μέθοδοι ελέγχου της εφαρμογής του σχεδίου δράσης εξαρτώνται από τους στόχους που έχουμε θέσει και την ηλικία των μαθητών που θα τις εφαρμόσουν. Τέτοιες μπορεί να είναι:

  • Μετρήσεις –ζυγίσεις, πχ. εύρεση βάρους απορριμμάτων που έχουν συνγκεντρωθεί για την ανακύκλωση, βάρους απορριμμάτων που πάνε για ταφή, κλπ.
  • Καταγραφές, πχ. καταγραφή του μετρητή της ΔΕΗ, καταγραφή των λογαριασμών της ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ.
  • Φωτογράφηση χώρων πριν και μετά από παρεμβάσεις
  • Συγκέντρωση και καταγραφή απόψεων με ερωτηματολόγια ή συνεντεύξεις
  • Εύρεση του οικολογικού αποτυμώματος του σχολείου (βλέπε ιστοσελίδα Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών, http://www.dipeserron.gr/co2schools/index.php?lang=el)

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αξιολογήσουμε το βαθμό επίτευξης των στόχων μας είναι να επαναλάβουμε τον Περιβαλλοντικό Έλεγχο, χρησιμοποιώντας το ίδιο ερωτηματολόγιο, πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος. Συγκρίνοντας τις παλιές με τις καινούριες απαντήσεις έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα της πορείας του προγράμματος σε σχέση με τους αρχικούς στόχους αλλά τους μελλοντικούς.

Κατά το στάδιο αυτό πρέπει να φροντίζουμε ώστε:

  • Να αξιοποιούνται όλες τις δυνατές συνδέσεις των δράσεων με τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος.
  • Να δίνονται υπευθυνότητες στους μαθητές, ώστε να νιώσουν υπεύθυνοι για το σχολικό τους χώρο και χρόνο και συνδιαμορφωτές του.
  • Να δημοσιοποιούνται τα συμπεράσματα των δράσεων με διάφορους ελκυστικούς τρόπους (άρθρα σε εφημερίδες, δελτία ενημέρωσης, αφίσες, γραφικά, πίνακες), ώστε να ενημερώνεται όλη η σχολική κοινότητα, οι γονείς, η τοπική κοινωνία.
  • Να διαμορφωθεί βάση δεδομένων με την αποθήκευση των συγκεντρωθέντων στοιχείων σε συνεχή βάση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
  • Να συνδυάζονται οι δράσεις και οι στόχοι του προγράμματος με όλες τις σχολικές εκδηλώσεις, γιορτές, επισκέψεις, εκδρομές, ώστε να μπορέσουμε να επηρεάσουμε συνολικά την πολιτική του σχολείου προς την κατεύθυνση της αειφορίας.