Αναγραφή κανόνων Οικοκώδικα που αφορά τον προστατευόμενο από την συνθήκη RAMSAR Οικοσύστημα της Λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα.

Η λίμνη Κερκίνη και ο ποταμός Στρυμόνας είναι ένα Οικοσύστημα μεγάλης σημασίας τόσο γενικότερα για ολόκληρο τον νομό Σερρών, όσο και ειδικότερα για την περιοχή του Οικολογικου Γυμνασίου Κοίμησης μιας και στον ίδιο Δήμο βρίσκεται  ένα κομμάτι της λίμνης με παραλίμνια δημοτικά διαμερίσματα και ένα κομμάτι του ποταμού Στρυμόνα. Η ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα του Γυμνασίου Κοίμησης είναι ευρέως γνωστή σε Πανελλήνιο επίπεδο όποτε δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τον υγροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα μιας και είναι διεθνούς σημασίας που προστατεύεται με τη συνθήκη RAMSAR. Οι συμμετέχοντες μαθητές στο πρόγραμμα  έλαβαν τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων φυσικών πόρων, και των οικοσυστημάτων. Με την αποπεράτωση του προγράμματος, "ποταμός Στρυμόνας, πηγή ζωής για το νομό Σερρών" η περιβαλλοντική ομάδα συνέταξε τους 10 κανόνες Οικοκώδικα που αφορά τον προστατευόμενο από την συνθήκη RAMSAR Οικοσύστημα της Λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα. Κατασκεύασε επίσης Αφίσα και την τοποθέτησε σε περίοπτη θέση.
Αναγραφή κανόνων Οικοκώδικα που αφορά τον προστατευόμενο από την συνθήκη RAMSAR Οικοσύστημα της Λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα.
1.Να προωθήσουμε τη βιώσιμη  και Αειφόρα χρήση, του προστατευμένου από την συνθήκη RAMSAR, Οικοσυστήματος της Λίμνης Κερκίνης και του Παρυδάτιου Δάσους της.
2.Να καταπολεμήσουμε την ερημοποίηση που μπορούν να προκαλέσουν οι καταστροφικές πλημμύρες του Στρυμόνα, εντοπίζοντας τις αιτίες των πλημμυρών και λαμβάνοντας κατάλληλα αντιπλημμυρικά μέτρα.
3.Να αναστρέψουμε την υποβάθμιση του εδάφους και της βιοποικιλότητας που μπορεί να επιφέρει ο ευτροφισμός του Στρυμόνα και της Λίμνης Κερκίνης λόγο της αλόγιστης χρήσης λιπασμάτων και ανεξέλεγκτης χρήσης φυτοφαρμάκων.
4.Προστασία, με λήψη μέτρων, του Παρυδάτιου Δάσους, χώρου αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας, της Λίμνης Κερκίνης από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Στρυμόνα που οδηγούν στη μη αναγέννηση του και από την παράνομη υλοτομία που οδηγεί στην αποψίλωσή του.
5.Τη διασφάλιση της διατήρησης του ορεινού οικοσυστήματος του Μπέλες συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητάς του (καταπολέμηση παράνομης υλοτομίας και λαθροθηρίας, προστασία από πυρκαγιές), έτσι ώστε ενισχυθεί η ικανότητά του να παράσχει οφέλη στο οικοσύστημα της Κερκίνης, αφού στα δέντρα του κοντά στη λίμνη φωλιάζουν πτηνά και η πανίδα του (λύκοι, τσακάλια, αλεπούδες, Αετοί, Γεράκια) βοηθούν τόσο στον έλεγχο του πληθυσμού των ειδών όσο και στην καθαρότητα του οικοσυστήματος μιας και κάποια από αυτά είναι πτωματοφάγα.

6.Ανάληψη επείγουσας και ουσιαστικής δράσης για τη μείωση της υποβάθμισης του οικοσυστήματος της Κερκίνης από την ρύπανση, την αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας του παρυδάτιου δάσους από πλημμυρικά φαινόμενα του Στρυμόνα καθώς και την προστασία και την πρόληψη, απειλούμενων ειδών, όπως η Νανόχηνα (100 ζεύγη στον κόσμο, που διαχειμάζουν στην Κερκίνη).
7.Την ανάληψη άμεσης δράσης για τον τερματισμό της παράνομης διακίνησης προστατευόμενων ειδών της χλωρίδας (νούφαρα, κίτρινη ίριδα, οικοδομήσιμη και προς καύση ξυλεία), της πανίδας (νεροχελώνες, ερπετά, ζαρκάδια) και την αντιμετώπιση τόσο της προσφοράς όσο και της ζήτησης παράνομων προϊόντων χλωρίδας και πανίδας του οικοσυστήματος της ευρύτερης περιοχής της Λίμνης Κερκίνης.
8.Την ενσωμάτωση της αξίας του οικοσυστήματος της Λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα στον εθνικό και τοπικό σχεδιασμό, στις αναπτυξιακές διαδικασίες και στις στρατηγικές και υπολογισμούς μείωσης της φτώχειας.
9.Την κινητοποίηση και σημαντική αύξηση των οικονομικών πόρων από όλες τις πηγές για τη διατήρηση προστασία (μέτρα αντιπλημμυρικά, μέτρα αντιρύπανσης και κατά του ευτροφισμού)  και βιώσιμη χρήση της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος της Λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα.
10.Δόκιμο είναι η θέσπιση μέτρων για την πρόληψη της εισαγωγής και τη σημαντική μείωση του αντίκτυπου των χωροκατακτητικών ξένων ειδών στο χερσαίο και υδάτινο οικοσύστημα της Λίμνης Κερκίνης (όπως το κουνοπόψαρο από την Βουλγαρία), και τον έλεγχο ή εξάλειψη των ειδών που βλάπτουν το Οικοσύστημα.

 

 

Συγγραφέας: 
gymkoimis