Σχολικό έτος 2018-2019. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: "Ποταμός Στρυμόνας, πηγή ζωής για το νομό Σερρών"

Ποταμός Στρυμόνας, Γυμνάσιο Κοίμησης

Α.ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ- ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  

Η λίμνη Κερκίνη και ο ποταμός Στρυμόνας είναι ένα οικοσύστημα μεγάλης σημασίας τόσο γενικότερα για ολόκληρο τον νομό Σερρών, όσο και ειδικότερα για την περιοχή  του Γυμνασίου Κοίμησης μιας και στον ίδιο Δήμο  με το Σχολείο βρίσκεται  ένα κομμάτι της λίμνης, με παραλίμνια δημοτικά διαμερίσματα και ένα κομμάτι του ποταμού Στρυμόνα. Η ευαισθησία σε περιβαλλοντικά θέματα του Γυμνασίου Κοίμησης είναι ευρέως γνωστή σε Πανελλήνιο επίπεδο όποτε δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τον υγροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα μιας και είναι διεθνούς σημασίας που προστατεύεται με τη συνθήκη «Ραμσάρ».

Ευελπιστούμε  να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες μαθητές στο πρόγραμμα τα κατάλληλα εφόδια ώστε να είναι σε θέση να διαμορφώνουν συμπεριφορές, στάσεις και αξίες στην κατεύθυνση της αειφορικής διαχείρισης των υδάτινων φυσικών πόρων καθώς  γιατί όχι και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, προσεγγίζοντας τις παρακάτω διαστάσεις:

 1. Στη γνωριμία με τον προστατευόμενο από την συνθήκη RAMSAR υγρότοπο της Λίμνης Κερκίνης και του ποταμού Στρυμόνα.
 2. Στην κατανόηση των πολλαπλών ρόλων του υγροτόπου.
 3. Στη γνωριμία με τους οργανισμούς που ζουν σε αυτό το οικοσύστημα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ τους.
 4. Στην κατανόηση της πολλαπλής λειτουργίας του συστήματος “υγρότοπος – υδατοταμιευτήρας της Κερκίνης” και της ανάγκης για αειφορική διαχείρισή του.
 5. Στον προβληματισμό για την ανάγκη προστασίας του οικοσυστήματος.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 1. Ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν το οικοσύστημα του ποταμού Στρυμόνα.
 2. Κατανόηση της αξίας του ποταμού: οικονομική, κοινωνική, ιστορική, μυθολογική, γεωγραφική, ενεργειακή και οικολογική.
 3. Αξιολόγηση της συμβολής του Στρυμόνα στην παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στο φράγμα Λιθοτόπου.
 4. Αξιολόγηση των θετικών και αρνητικών επιπτώσεων από την κατασκευή φραγμάτων
 5. Συνειδητοποίηση των κινδύνων που επηρεάζουν την οικολογική του ισορροπία.
 6. Διαμόρφωση και ανάπτυξη στάσεων και νοοτροπιών αναφορικά με τον κύκλο του νερού στη φύση.
 7. Αποσαφήνιση εννοιών: διαχείριση του νερού, διάβρωση, ρύπανση, τροφική αλυσίδα, λεκάνη απορροής, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 8. Προσέγγιση με τις αισθήσεις των ήχων, των χρωμάτων, των αρωμάτων της συγκεκριμένης βιοκοινότητας.
 9. Φρεσκάρουμε τις γνώσεις μας για το πως δημιουργούνται οι ποταμοί και οι λίμνες, για τον κύκλο του νερού.
 10. Παρατηρούμε και αναγνωρίζουμε πουλιά.
 11. Μελετάμε τη βλάστηση.
 12. Καταγράφουμε τις ανθρώπινες παρεμβάσεις

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ :

 1. Θεωρητική προσέγγιση της διαχρονικής πορείας και εξέλιξης του ποταμού Στρυμόνα.
 2. Σύνδεση του ποταμού Στρυμόνα με την Μυθολογία και με σημαντικά Ιστορικά γεγονότα της περιοχής.
 3. Εργασία πεδίου στις όχθες του Στρυμόνα και στο φράγμα Λιθοτόπου με θεματικούς άξονες: γεωμορφολογία, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του νερού, παραδόσεις, μυθολογία, διαχείριση υδάτινων πόρων (αρδευτικό φράγμα, υδροηλεκτρικό εργοστάσιο)
 4. Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ποροΐων και συμμετοχή των μαθητών μας σε ομαδικές ή ατομικές δραστηριότητες που έχουν σαν σκοπό την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και την αειφορία και τη βιωματική μάθηση.
 5. Διλληματική προσέγγιση: Οι μαθητές ζυγίζουν τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις για να αποφασίσουν αν θα κατασκευαστεί ένα φράγμα σε μια υποθετική περιοχή.( Ιδέα δημιουργίας ξανά της λίμνης του Αχινού)

Ε.  ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 1. Διάθεση ερωτηματολογίων προς τους Μαθητές και πιθανώς και τους καθηγητές για την σπουδαιότητα του ποταμού.
 2. Αναφορές του ποταμού Στρυμόνα στην Μυθολογία και σε σημαντικά Ιστορικά συμβάντα τόσο στην αρχαιότητα όσο και στα σύγχρονα έτη. (Ερευνητική εργασία)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 1. Έρευνα από υποομάδα, της ομάδας μαθητών του προγράμματος, για την γεωμορφολογία της περιοχής που ρέει ο Στρυμόνας. (πηγές-λεκάνη ροής-εκβολές)
 2. Έρευνα από υποομάδα, της ομάδας μαθητών του προγράμματος, της τοπικής Ιστορίας, όσον αφορά την χρονολογία ανέγερσης του φράγματος , και την διαχρονική χρήση  του. (Θετικές και αρνητικές συνέπειες της ύπαρξης του)
 3. Έρευνα από υποομάδα, της ομάδας μαθητών του προγράμματος, για την χλωρίδα και την πανίδα που συναντάται τόσο στην λεκάνη απορροής του Στρυμόνα όσο στην μοναδικότητα των παραπάνω που συναντώνται στην λίμνη Κερκίνη.

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 1. Προτάσεις και διερεύνηση από πλευράς των μαθητών για περαιτέρω αξιοποίηση του ποταμού Στρυμόνα.( Μεταφορά προϊόντων αν γίνει πλωτός, χρήση υδροηλεκτρικής ενέργειας). Σκέψεις για δημιουργία νέας τεχνητής λίμνης στην περιοχή του Αχινού, συζήτηση των απόψεων των μαθητών με ειδικό διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
 2. Επαφές με τον φορέα διαχείρισης της Λίμνης Κερκίνης και το ΚΠΕ Ποροΐων για προ απαιτούμενη προετοιμασία των μαθητών για τις  δράσεις τους που θα λάβουν χώρα στους παραπάνω φορείς.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

 1. Επίσκεψη στο φράγμα Λιθοτόπου και στον υδροηλεκτρικό σταθμό. Συζήτηση με τους υπευθύνους του φορέα διαχείρισης της λίμνης Κερκίνης συμμετοχή σε δράσεις οικολογικού ενδιαφέροντος του παραπάνω φορέα.

ΜΑΙΟΣ   2018

 1. Εκδρομή περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος στο ΚΠΕ Ποροΐων όπου οι συμμετέχοντες θα υλοποιήσουν:                                                                                                ·    
 • Εργαστήρια αναφορικά με τα φύλλα εργασίας που συμπληρώνουν οι ομάδες στο πεδίο.
 •  Εικαστική έκφραση.
 •  Παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης.
 •   Παρουσίαση  των έργων και των συμπερασμάτων τους.
 • Δημιουργία κολάζ με έργα ζωγραφικής των μαθητών περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος.
 • Δημιουργία αφίσας που θα αναφέρεται στο πρόγραμμα που εκτελέστηκε στο σχολείο και θα παροτρύνει στην οικολογική ευαισθητοποίηση τόσο τους μαθητές όσο και την τοπική κοινωνία .
 • Παρουσίαση όλου του εγχειρήματος μέσω Power point σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στο τέλος της σχολικής χρονιάς .
Συγγραφέας: 
gymkoimis