Περιβαλλοντικό πρόγραμμα:« Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και η αξιοποίηση της στον νομό Σερρών»

Περιβαλλοντικό πρόγραμμα:« Η Γεωθερμία ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας  και η αξιοποίηση της στον νομό Σερρών»

Η Γεωθερμική ενέργεια και η χρησιμοποίηση των θερμομεταλλικών νερών στην θεραπευτική ήταν γνωστά από την αρχαία Ελλάδα. Ασκληπιεία και άλλοι ιεροί χώροι δημιουργούνται γύρω από τις << θέρμες>> και η Ιατρική συμπορεύεται με την Φυσική θεραπεία, γεγονός που αποδεικνύεται από πληθώρα αναφορών (Ομηρικών και μεταγενέστερων όπως των Ηροδότου, Πλουτάρχου , Αριστοτέλη , Ιπποκράτη και άλλων). Η χρήση των φυσικών θερμών νερών ήταν γνωστή και στους αρχαίους ανατολικούς λαούς ( Κίνα, Ιαπωνία) και στους γηγενείς κατοίκους της Αμερική χιλιάδες χρόνια πριν. Οι Ρωμαίοι  χρησιμοποιούσαν τα θερμά νερά για ιαματικούς σκοπούς και για θέρμανση κατοικιών. Ο Γαληνός ( 2ος αι. μ.χ) προσέφερε και φρούτα εκτός εποχής στους καλεσμένους του, τα οποία παρήγαγε προφανώς σε κάποια στοιχειώδη θερμοκήπια. Η χώρα μας και ειδικά ο νομός Σερρών εμφανίζεται ιδιαίτερα ευνοημένος στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας, διαθέτοντας σημαντικές γεωθερμικές πηγές υψηλής , μέσης και χαμηλής ενθαλπίας σε οικονομικά βάθη με βάση ερευνητικά δεδομένα του ΙΓΜΕ. Για τα περισσότερα από τα γεωθερμικά πεδία που ερευνήθηκαν οι προοπτικές άμεσης εκμετάλλευσης τους ήταν ευοίωνες και μια ορθολογική και πλήρης αξιοποίησης τους θα είχε σημαντικά οικονομικά και όχι μόνο οφέλη σε τοπική ιδίως κλίμακα. Οι κυριότερες άμεσες εφαρμογές της γεωθερμίας  με τις οποίες γίνεται αξιοποίηση της θερμότητας των ρευστών, ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες: θέρμανση χώρων, αγροτικές χρήσεις, υδατοκαλλιέργειες , βιομηχανικές χρήσεις, λουτροθεραπεία και αντλίες θερμότητας. Ο Νομός Σερρών έχει ιδιαίτερα ευνοηθεί από γεωθερμική άποψη. Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τεκτονικό βύθισμα που σχημάτισε τη λεκάνη Στρυμόνα και ιδιαίτερα μερικά τμήματα του όπου τα γεωθερμικά ρευστά κυκλοφορούν σε σχετικά  μικρά βάθη μάζας, όπως επίσης πλουτώνια πετρώματα. Τα νεότερα ιζήματα που γεμίζουν το βύθισμα έχουν πάχος μέχρι και 4000m. Οι παρυφές του βυθίσματος αποτελούνται από μεταμορφωμένα πετρώματα της Νότιο Σερβικής  .
Ο σκοπός του περιβαλλοντικού προγράμματος είναι οι μαθητές  να διερευνήσουν την δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των γεωθερμικών ρευστών και να καταγράψουν τα πλεονεκτήματα, τις ωφέλειες και τις συνέπειες για την τοπική κοινωνία.

Συγγραφέας: 
gymkoimis