Ατμοσφαιρικοί ρύποι: Ο πιο γνωστός μας άγνωστος...(Σχ.Έτος 2017-18)

Το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή, το φωτοχημικό νέφος αλλά και πολλά είδη πνευμονοπαθειών σχετίζονται με πολλούς από τους αέριους ρύπους κυρίως στα αστικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η ανάληψη δράσης που αφορά τις μετρήσεις και τις επιμέρους επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία αυτών των ρύπων από τους ίδιους τους μαθητές έχει ως στόχο την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών αλλά και την ανάληψη ενεργού δράσης.
Η εν λόγω εργασία αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (που αφορά πληροφορίες σχετικά με τα είδη των ατμοσφαιρικών ρύπων και τις επιπτώσεις τους στον άνθρωπο και το περιβάλλον), από το κατασκευαστικό μέρος (που αφορά κατασκευή διάταξης μετρήσεων των ρύπων αυτών χαμηλού κόστους) και από τη δράση διάχυσης των αποτελεσμάτων.

Συγγραφέας: 
jimac