Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο "Η Ελληνική Παιδεία"

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2007
Έτος Εγγραφής: 
2006
Θέματα: 
2007-2008
Απορρίμματα
2009-2010
Απορρίμματα
2010-2011
Απορρίμματα

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Πράσινου Λόφου & Ελληνικής Παιδείας
141 21 Αθήνα