"Ενέργεια –ecological footprint"

Αποτελέσματα 1
Αποτελέσματα 2
Αποτελέσματα 3

        Μέσα από φύλλα εργασίας που θα δημιουργήσουν τα μέλη της περιβαλλοντικής επιτροπής θα ελέγχεται η σχολική κοινότητα  για τον "βαθμό συμμόρφωσης" .

      Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ένα ερωτηματολόγιο, το "ερωτηματολόγιο εισαγωγής" το οποίο και συμπληρώθηκε από τους μαθητές της σχολικής κοινότητας. 

    Τα συμπεράσματα θα βοηθήσουν στις μελλοντικές αποφάσεις της επιτροπής.

 

 

Συγγραφέας: 
vmarous