Απορρίματα

Σκοπός μας να υιοθετήσουν τα παιδιά υπεύθυνη στάση στη διαχείριση των απορριμμάτων από μικρή ηλικία:

♦ γνωρίζοντας τους τρόπους και τα είδη συσκευασίας των προϊόντων, τους φυσικούς πόρους
που απαιτούνται αλλά και τους οικολογικούς τρόπους συσκευασίας τους,

♦ διαχωρίζοντας τα είδη απορριμμάτων και ποια από αυτά μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν,

♦ κατανοώντας τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης για τη μείωσή των σκουπιδιών και την αναγκαιότητα
συμμετοχής όλων των πολιτών στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος.

 

Συγγραφέας: 
evalare