ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Η αφήγηση αλλιώς: Σχεδιάζοντας με την ψηφιακή αφήγηση.

Ζωγραφική Επιμέλεια: Βρυθιά Κατερίνα, Α Γυμνασίου

Τίτλος Διδακτικής Παρέμβασης:

Luis Sepulveda, The story of a seagull and the cat who taught her to fly.

Δημιουργός: ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΥΔΩΝΙΕΩΣ

Ταυτότητα σεναρίου

Γνωστικό αντικείμενο: Αγγλικά

Σύνδεση με ενότητα σχολικού εγχειριδίου:

Συνδέεται με το βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου, ενότητα 6.1 , Rubbish and Pollution  

Προφίλ μαθητών: Μαθητές Β΄Γυμνασίου

Επίπεδο γλωσσομάθειας: Β1

Συνοπτική περιγραφή

Η ψηφιακή αφήγηση που παρουσιάζεται εδώ δημιουργήθηκε με στόχο να υλοποιηθεί στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας, στο πλαίσιο ενός σχεδίου εργασίας σχετικά με τη Διατήρηση και αειφόρο χρήση των ωκεανών, των θαλασσών και των θαλάσσιων πόρων. Η παρούσα θεματική ενότητα συνιστά το μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την προώθηση των 17 Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την ένταξή τους στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή των μαθητών και την υιοθέτηση υπευθύνων πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής μας. Εντάσσεται στο στόχο 14_ Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ. Η συγκεκριμένη ψηφιακή αφήγηση, σχετίζεται με το λογοτεχνικό έργο του Χιλιανού συγγραφέα Luis Sepulveda, με τίτλο « Η ιστορία ενός γάτου που έμαθε σε ένα γλάρο να πετάει.» και συγκεκριμένα με το απόσπασμα που έχει τίτλο «Το μαύρο κύμα» το οποίο οι μαθητές διδάχτηκαν στο μάθημα της Νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α’ Γυμνασίου . Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες που πλαισιώνουν την ψηφιακή αφήγηση δημιουργήθηκαν μέσα από μία διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, από τους μαθητές Π. Ανωγειανάκη, Κ. Βρυθιά, Γ. Λυρώνη, Α. Γαλανάκη, Α. Πέρο και Μ. Λεκάκη, καθώς προσπάθησαν να οπτικοποίησουν το συγκεκριμένο απόσπασμα κατά το σχολικό έτος 2018-2019, με πρωτοβουλία της εκπαιδευτικού του 11ου Γυμνασίου Ηρακλείου, κλάδου ΠΕΟ2, κ. Σπυριδούλας Μπενέτου.

Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Οι μαθητές αναμένεται να μπορούν:

  • να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια ρύπανση
  • να ασχοληθούν με μία από τις βασικές αιτίες που την προκαλούν και τις συνέπειές της.
  • να εξασκήσουν  τις ακουστικές τους ικανότητες
  • να μάθουν χρήσιμο λεξιλόγιο που σχετίζεται με περιβαλλοντικά θέματα
  • να συζητούν κάνοντας υποθέσεις χρησιμοποιώντας το  1ο & 2ο είδος των υποθετικών λόγων
  • να αυξήσουν τα κίνητρά τους για ανάγνωση, καθώς θα μπορούν να συνδεθούν καλύτερα με το περιεχόμενο της ψηφιακής ιστορίας και να την κατανοήσουν μεγαλύτερο βαθμό λόγω των πολυτροπικών της στοιχείων.
  • να παρακινήθούν για την παραγωγή και αλλά και την κατανόηση προφορικού λόγου
  • να αποκτήσουν  κίνητρο να βελτιώσουν τις συνολικές γλωσσικές τους ικανότητες
  • να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους αναλογιζόμενοι την πολυδιάστατη χρήση μιας απλής καλλιτεχνικής τους δημιουργίας
  • να  αξιοποιούν τις δικές τους καλλιτεχνικές δημιουργίες μέσα από  εκπαιδευτικές τεχνικές όπως η ψηφιακή αφήγηση

Αναλυτική περιγραφή

1η Δραστηριότητα: The black Tide

Διάρκεια: 45’

Οργάνωση τάξης: εργασία σε ζευγάρια με τη χρήση Η/Υ στο εργαστήριο πληροφορικής

Είδος δραστηριότητας: κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου

Ενέργειες εκπαιδευτικού: Πριν την έναρξη της ψηφιακής αφήγησης, ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για το περιεχόμενο του βίντεο που θα παρακολουθήσουν. Ο εκπαιδευτικός έχει ετοιμάσει το φύλλο εργασίας με το λεξιλόγιο της ενότητας το οποίο έχει αναρτήσει στον τοίχο της κυψέλης και τις ερωτήσεις κατανόησης μέσα από την εφαρμογή e me /content. Καθοδηγεί και κατευθύνει τους μαθητές και απαντά σε τυχόν απορίες. Προετοιμάζει τους μαθητές για να παρακολουθήσουν στην ολομέλεια την ψηφιακή αφήγηση και να ολοκληρώσουν τη δαστηριότητα. Στη συνέχεια ανατροφοδοτει τους μαθητές και κατευθύνει τη συζήτηση που θα ακολουθήσει.

Ενέργειες μαθητή: Οι μαθητές ανά θρανίο (σε ομάδες των δύο ατόμων),  εισέρχονται στο ψηφιακό περιβάλλον της εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me , μελετούν το φύλλο εργασίας και χρησιμοποιούν το διαδικτυακό λεξικό https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/για να μελετήσουν τις άγνωστες λέξεις ή φράσεις της ενότητας που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός.

Στη συνέχεια οι μαθητές στην ολομέλεια παρακολουθούν το βίντεο και στις ομάδες  τους απαντούν μέσα από την εφαρμογή e me /content α) σε 3-4 ερωτήσεις κατανόησης (ανοιχτού τύπου)  και β) σε 8 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.  Ακολουθεί ανατροφοδότηση των ερωτήσεων και συζήτηση σχετικά με τις αιτίες της θαλάσσιας ρύπανσης και τις επιπτώσεις της στον άνθρωπο.

Επέκταση της δραστηριότητας μετά το τέλος της διδακτικής ώρας, αποτελεί η δημιουργία συννεφόλεξου από τις ομάδες των μαθητών μέσα από τη διαδικτυακή εφαρμογή https://wordart.com/ η οποία θα περιλαμβάνει το καινούριο λεξιλόγιο που διδάχθηκαν μέσα από αυτή τη θεματική ενότητα (ψηφιακή αφήγηση), καθώς και τα συναισθήματα που τους δημιουργήθηκαν από την ψηφιακή αφήγηση.

Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, εργαλεία, πηγές:

e-me.edu.gr

https://youtu.be/E4VuezSc-xw

Συγγραφέας: 
KIRIAKI KIDONIEOS